Creative Director

Recruiter
S4C
Location
Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
Competitive Salary
Posted
04 Aug 2021
Closes
04 Sep 2021
Discipline
Creative
Business Type
Brand / In-house
Contract Type
Permanent
Hours
Full-Time

S4C is a public service broadcaster that exists to promote and facilitate the use of the Welsh language. S4C's role is unique. We commission, create and distribute high quality Welsh language content. S4C invests and empowers individuals and companies to create appealing content for consumers.  

The way in which users relate to content has changed significantly and S4C must rise to the challenge. Now, more than ever, we need to know our audience better by responding to their needs and commissioning Welsh language content that is bold, clever, increases value and creates an impression. 

This is a great opportunity for an enthusiastic individual to join S4C at a very exciting time in its history.  The role of the Creative Director is an extremely important one - the company's creative focus is at the heart of S4C's success. This role will be a member of S4C's Management Team and Unitary Board. The main duty will be responsibility for developing a bold and innovative Welsh language content strategy that will enrich the offer across all genres and platforms and ensure greater audience appreciation and impact.  An essential element of the work will be to ensure that the content strategy is approved and implemented efficiently and evolves over time.  

We are looking for a keen creative leader with a desire to succeed. The post holder will have a clear vision and a broad understanding of the changing needs of an audience when engaging and enjoying content across various platforms. The ambition will be to set a clear strategic direction for S4C’s content with the focus on responding to the shift in practices from traditional linear to digital. This will enrich the offer and stimulate interest while building and maintaining audience loyalty. The person will have a good track record and clear editorial sense.  

The successful individual will have considerable experience of creating and commissioning content and have gained credibility within the production sector, the broadcasting industry, or the creative industries in Wales and/or beyond. The post holder will be an unrivalled communicator – both written and oral. They will speak on behalf of S4C and forge strong and beneficial relationships with the independent production sector in Wales and beyond, the BBC and other partners. Creating and developing ideas and inspiring a team will come naturally to them. They will be expected to contribute extensively to policy discussions and the overall strategic direction of the service.

Other Details

Location: The usual location of your work will be Canolfan S4C Yr Egin, College Road, Carmarthen SA31 3EQ but you will be expected to travel to wherever S4C reasonably requires. 

We encourage all employees to have a healthy work-life balance and offer flexible working arrangements, such as agile working, along with a wide range of different working patterns. All are subject to business needs.

Due to the Coronavirus situation, S4C has reduced access to its offices for non-broadcasting staff to ensure the safety and welfare of individuals and to protect broadcasting.  Therefore, you may be required to work remotely when joining the organisation if these restrictions are still in place.

Pay: In line with experience
Contract: 5 years
Working hours: 35 ¾ per week.  Due to the nature of the job, flexibility, including working outside office hours, is expected on some weekends and bank holidays. 
Trial period: 6 months 
Holidays: In addition to the statutory bank holidays, you will be entitled to 26 days paid holiday per year.
Pension: Paid staff are entitled to join a Group Personal Pension Scheme subject to the terms of any existing scheme which is amended from time to time.  If you are a member of the Group Personal Pension Scheme, S4C will contribute 10% of your basic salary to the Scheme.  You will be expected to contribute 5%.  

Applications

Applications should be sent by 17.00pm on Monday 6 September 2021 to adnoddau.dynol@s4c.wales or Human Resources, Canolfan S4C, Yr Egin, Carmarthen, SA31 3EQ.  We do not accept CVs.

Equal Opportunities and Diversity 

S4C does not allow discrimination on the grounds of gender, race, colour, disability, ethnic or socio-economic background, age, family circumstances, marital or civil partnership status, full-time or part-time workers, religion, political views, sexual orientation, gender reassignment, pregnancy and maternity, language use (except where the ability to communicate in Welsh is essential to the job) or other irrelevant difference and is committed to working with diversity in a positive way.  

S4C welcomes and encourages applications from under-represented groups of people, including black and minority ethnic groups and people with disabilities.  The principles of fair and open competition will apply, and appointments will be made on merit. 

------------------------------------------

Cyfarwyddwr Creadigol

Mae S4C yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus sy’n bodoli i hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae swyddogaeth S4C yn unigryw. Rydym yn comisiynu, creu a dosbarthu cynnwys Cymraeg o ansawdd uchel. Mae S4C yn buddsoddi ac yn ymbweru unigolion a chwmnïau i greu cynnwys apelgar ar gyfer defnyddwyr.  

Mae’r ffordd mae defnyddwyr yn ymwneud â chynnwys wedi newid yn sylweddol a mae’n rhaid i S4C ymateb i’r her. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni adnabod ein cynulleidfa’n well gan ymateb i’w anghenion a chomisiynu cynnwys yn yr iaith Gymraeg sy’n feiddgar, clyfar, yn cynyddu gwerth ac yn creu argraff. 

Dyma gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes.  Mae rôl y Cyfarwyddwr Creadigol yn un hynod bwysig – canolbwynt creadigol y cwmni sy’n greiddiol i lwyddiant S4C. Mi fydd y rôl yma yn aelod o Dîm Rheoli a Bwrdd Unedol S4C. Y prif ddyletswydd bydd cyfrifoldeb dros ddatblygu strategaeth cynnwys beiddgar ac arloesol yn yr iaith Gymraeg bydd yn cyfoethogi’r arlwy ar draws pob genre a llwyfan ac yn sicrhau mwy o werthfawrogiad ac effaith ar y gynulleidfa.  Elfen hanfodol o’r gwaith bydd sicrhau bod y strategaeth cynnwys yn cael ei gymeradwyo a’i weithredu’n effeithlon ac yn esblygu dros amser.  

Rydym yn chwilio am arweinydd creadigol craff sydd ag awydd i lwyddo. Bydd gan ddeiliad y swydd weledigaeth glir a dealltwriaeth eang o anghenion newidiol cynulleidfa pan yn ymddiddori a mwynhau cynnwys ar draws amrywiol lwyfannau. Yr uchelgais bydd i osod cyfeiriad strategol clir i gynnwys S4C gyda’r ffocws ar ymateb i’r shifft mewn arferion o’r llinol traddodiadol i’r digidol. Bydd hyn yn cyfoethogi’r arlwy gan sbarduno diddordeb tra’n meithrin a chynnal teyrngarwch ymysg y gynulleidfa. Bydd gan y person drac record da a synnwyr golygyddol eglur.  

Bydd gan yr unigolyn llwyddiannus brofiad sylweddol o greu a chomisiynu cynnwys a wedi ennyn credadwyedd o fewn y sector gynhyrchu, y diwydiant darlledu neu’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a/neu tu hwnt. Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr heb ei ail - yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd yn siarad ar ran S4C gan feithrin perthnasau cryf a buddiol gyda’r sector gynhyrchu annibynnol yng Nghymru a thu hwnt, y BBC a phartneriaid eraill. Bydd creu a datblygu syniadau ac ysbrydoli tîm yn dod yn naturiol iddynt. Bydd disgwyl iddynt gyfrannu’n helaeth at drafodaethau polisi a chyfeiriad strategol cyffredinol y gwasanaeth.

Creative Director

This is an advertisement for a Creative Director for which the ability to speak and understand both Welsh and English is essential. (Welsh lessons will be available to the successful individual if desired).

Manylion Eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. 

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd y sefyllfa Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu.  Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: Yn unol â phrofiad
Cytundeb: 5 mlynedd
Oriau gwaith: 35 ¾ yr wythnos.  Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc. 
Cyfnod prawf: 6 mis 
Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.
Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.  

Ceisiadau 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.00 y prynhawn ar Ddydd Llun 6 Medi 2021 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV.

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.  

Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau.  Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.